ФРАГМАТ EPS 120

Плочите Фрагмат по правило се со бела боја, без мирис и не содржат штетни состојки по здравје
- густина g/m3
 
- топлотна проводливост (λD) W/mK
0.036
- напрегање на затегнување kPa
 
- напрегање на притисок при 10% деформација kPa
120
- големина на плочки
100cm × 50cm
- дебелина на плочи
1cm - 20cm
- стандард
EN 13163
- реакција на оган
EN 13501-1 (класа Е)
Истите не содржат фреон (CFC free).
Се употребуваат како топлотна изолација на места каде не се бара носивост (за пополнување како исполна).
 
Прашање (Нарачка)

Со поднесување на оваа форма, Вие се согласувате со Политика за приватност.