ФРАГМАТ EPS 70

Плочите Фрагмат по правило се со бела боја, без мирис и не содржат штетни состојки по здравје
- густина g/m3
15
- топлотна проводливост (λD) W/mK
0.036
- напрегање на затегнување kPa
170
- напрегање на притисок при 10% деформација kPa
81
- големина на плочки
100cm × 50cm
- дебелина на плочи
1cm - 20cm
- стандард
EN 13163
- реакција на оган
EN 13501-1 (класа Е)
Истите не содржат фреон (CFC free).
Се употребуваат како топлотна изолација на места каде не се бара носивост (за пополнување како исполна).
 
Прашање (Нарачка)

Со поднесување на оваа форма, Вие се согласувате со Политика за приватност.