СИСТЕМ NZ 2

НАДВОРЕШНИ ИЗОЛАЦИОНИ ЅИДОВИ - NZ 1
  • Надворешен EPS елемент d = 13 cm
  • Внатрешен EPS element
  • Пластични спојки
  • Арматурна решетка
  • Бетон
d = 4 cm d = 22 cm
d = 5 cm
За повеќе детали погледнете го каталогот
 
    Прашање (Нарачка)