RUFLEX V-25

Еластомерна битуменска трака со стаклен воал

  • во согласност со U.M.227 и EN 13859-1, тип W1
  • маса: >0,6 kg/m2
  • флексибилност до: -25ºС / 90ºС
  • сила на кинење, надолжнo / попречно: >200 N / >150 N
  • издолжување до кинење: >2 %
  • ролна: 25 m2
  • палета: 25 ролни
    Прашање (Нарачка)